Last updated: September 12, 2019
Topic: Essay database
Sample donated:

3.2.3 Problem Çözümü ve Bu A?amada Uygulanan Teknikler

3.2.3.1 Ak?? Diyagram??ekil 2: Ak?? Diyagram? Örne?i

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

 

 

 

“Ak??
diyagram?” i? sürecinin daha iyi anla??labilmesi için ak???nda yer alan
a?amalar?n ad?m ad?m çe?itli ?ema ve ?ekillerle tan?mland??? bir ?emad?r (Y?lmaz,2003,s.27).

Olu?turulmas?

?deal olan i?
ak?? diyagram?n?n ak??ta yer alan ki?iler taraf?ndan olu?turulmas?d?r. Bu da
öncelikle sürecin parçalar? olan ad?mlar?n tan?mlanmas? ve ard?ndan da söz
konusu ad?mlar?n i?leyi? s?ras?na göre çe?itli semboller kullan?larak ak??
haline getirilmesi suretiyle olur (Y?lmaz,2003,s.27).

Ak??
diyagram?ndaki her sembolün ifade etti?i ay? bir anlam vard?r. Bunlardan
baz?lar?n? aç?klamak gerekirse;

Elips: Ba?layan ve nihayete eren i?i ifade
eder. Bu sembolün içerisine i?e ba?lamak ya da bitirmek için gerçekle?tirilmesi
gereken i?ler yaz?l?r.

Dikdörtgen: Ak?? diyagram?n?n konusu olan bir i?in
süreci esnas?nda gerçekle?en ad?mlar dikdörtgen yolu ile anlat?l?r.

Paralelkenar: Süreç esnas?nda herhangi bir veri
giri?i söz konusu ise bu gerçekle?en durum paralelkenar ile ifade edilir. Örn.;
Ölçüm sonuçlar?n?n kay?t edilmesi gibi.

Komplike
süreçlerin anla??labilmesi için ak?? diyagram? kullanmak ideal bir yöntemdir.
Zira ak?? diyagram?, ?ekillerden yard?m alan ifade ?ekilleri ile anla??lmas?
kolay bir yap? sunmaktad?r. Ayn? zamanda süreç içerisinde ortaya ç?kan hatalar,
birbirinden net ifadelerle ayr?lm?? ad?mlarda çok daha kolay bir ?ekilde
görülebilmekte, bu sebeple de potansiyel ve ya gerçekle?mi? hatalar?n
do?rulamalar? kolayca yap?labilmektedir.

Hangi birimin
sürece hangi oranda katk? verebilece?i amac? güdülüyor ise, ak?? diyagram? bu
sorunun cevab?n? vermek hedefi ile olu?turulmu? bir yap? olmas? sebebiyle en
ideal çözüm olabilmektedir.

Ayn? zamanda ak??
diyagramlar?, sürecin iyile?tirilmesini ve kontrol edilecek olan noktalar?n
nerelerde, nas?l ve ne s?kl?kta olaca??na karar vermeyi kolayla?t?r?r (Besterfield,2003,s.511).

Ak?? diyagram?n?n faydalar?
a?a??daki gibidir;

Prosesin görsel olarak ifade
edilmesi sa?lan?r.
Mevcut prosesin do?rulamas?
yap?l?r.
Tamir döngülerinin
belirlenmesini sa?lar.
Darbo?azlar?n, envanterin ve
proses sürelerinin hesaplanmas?n? sa?lar.
E?itim doküman? olarak
kullan?l?r.
De?er katmayan ad?mlar
belirlenir.
Verilerin
nereden toplanaca??n? gösterir.