Last updated: August 15, 2019
Topic: Art
Sample donated:

Hürriyet gazetesi
okur temsilcisi Faruk Bildirici, okurlar?ndan gelen tepkiler üzerine kendi
gazetesinin internet sitesini topa tuttu.

Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici, kendi
gazetesinin okurlar?ndan gelen tepkilere hak verdi. Bildirici, bugünkü
yaz?s?nda gazetenin internet sitesi ‘t?k avc?l???’ yapmak için her haberi
galeriye dönü?türdü?ünü söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

??te Faruk Bildirici’nin konuyla ilgili yaz?s?n?n bir bölümü
?öyle: OKURLAR, internet haberlerinde en çok “t?k avc?l???” yapan aldat?c?
ba?l?klar ve uzay?p giden foto galerilerden yak?n?yor.

Her
iki yöntem de okurlar? çileden ç?kar?yor desem yanl?? olmaz. Gönderdikleri
e-postalardaki a??r ifadelerden anl?yorum ne kadar çok sinirlendiklerini.

Tepkinin
boyutunu anlatabilmek için okurlar?n yazd?klar?ndan birkaç örnek vereyim. Haluk Pehlivan adl? okur, “Fatih Terim sürprizi” ba?l???na tepki
gösterirken, “O sayfalar? istedi?iniz gibi t?klamama ra?men Fatih Terim’le
ilgili bir sürprize rastlayamad?m ve kendimi kand?r?lm?? hissettim” diyordu.

Vedat Kaplano?lu da “G.Saray bombay? Çin’den patlat?yor, resmen aç?kland?” ba?l???na
k?zm??, “‘Resmen aç?kland?’ diyorsunuz ama transferi iki taraf?n resmen
onaylamas? gibi bir durum yok” diyordu. Kaplano?lu, “t?klanma say?s?n? art?rmaktan
ba?ka amac? olmayan haber yazm??s?n?z” diye tepki
gösteriyordu.

Ahmet Uçar, “hafif karla kar???k ya?mur” bilgisinin “Meteorolojiden ?stanbul’a kar uyar?s?” ba?l???
alt?nda verilmesini ele?tiriyor, bu ba?l???n son bir ay içinde be? alt? kere
kullan?ld???n?, okurlar?n yan?lt?ld???n? savunuyordu.

Bu konuyla ilgi olarak okura hak verdi?ini belirten Faruk
Bildirici, ba?l???n haberi okutmak oldu?unu, çarp?c? olmas?n?n gerekti?ini
belirterek, s?rf okutmak için çarp?c? ba?l?k at?p ama içeri?inin konuyla
ilgisiz olmas? haberin inand?r?c?l???n? ve güvenirlili?ini zedeleyece?ini
vurgulad?.