Giri?BOINC yaz?l?m? hakk?nda bilgi içeren bir blog yaz?s?d?r.Ba?l?klarBoinc Nedir?BOINC’te Hangi Tür Projelere Yer Verilir?Sistemde Neler Yap?lmaktad?r?Gönüllü Bilgi ??lem Gücü Neden Önemlidir?sourceBoinc Nedir?Dünya ile ilgili anlay???m?z, bilgisayar?n ke?fedili?inden bu yana devasa bir büyüklükte geli?mi?tir ve geli?meye devam etmektedir. Özellikle karma??k sistemlerin simülasyonu, bir tak?m say?lar?n i?lenmesini, bilgisayarlar?n birçok görevin üstesinden gelmesini gerektirmektedir.

Da??t?lm?? bilgi i?lem sistemi olarak bilinen BOINC sayesinde, karma??k görevler dünya çap?nda gönüllü olarak bilgisayar?n? bilim projelerine adamak isteyenlerle gerçekle?tirilmektedir. Böylece süper bir bilgisayar yönetme zorunlulu?u olmadan projeler tamamlanabilmektedir. BOINC sisteminin hedefi, bir amaç için çal??mak üzere bilgisayarlar? birbirine ba?lamakt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

BOINC’te Hangi Tür Projelere Yer Verilir?Bilgisayar?n?z? çal??ma anlam?nda ba???ta bulunabilece?iniz birçok farkl? proje vard?r. BOINC sisteminde, merkezi bir sunucu, projelerdeki görevleri a?a ba?l? olan bilgisayarlara yükler. Her bilgisayar görevini tamamlar ve sonuçlar? sunucuya gönderir.

Proje yöneticisi, bir merkezi web sitesinden birden fazla bilgisayar? yönetmeye olanak tan?yan kullan?m? kolay bir sistemdir. BOINC kurulumu merkeze ba?lanacak ve projeleri ba?latma, bilgi i?lem saatleri gibi komutlar? almaktad?r.On binlerce gönüllü bilgisayar?n yedek CPU döngülerini kullanarak, projeler, pahal? süper bilgisayarlar sat?n almak zorunda kal?nmadan tamamlanmaktad?r. Da??t?lan bilgi i?lem a??, hastal?k ara?t?rmas?, büyük tamsay?lar?n çarpanlara ayr?lmas? ve hatta dünya d??? ya?am aray??? gibi geni? bir bilimsel ara?t?rmalar dizisi için kullan?lmaktad?r.

BOINC platformu, masaüstü bilgisayarlar için uzun bir süredir mevcuttur ve her bilgisayara yüklenebilir. Ayr?ca, art?k mobil versiyonu da etkin hale getirilmi?tir.BOINC, Berkeley Üniversitesi taraf?ndan yarat?lm??t?r. BOINC uygulamas?n? yükleyince ilk açt???n?zda katk?da bulunmak için bir da??t?lm?? bilgi i?lem projesi seçmeniz istenir. Her bir projenin hedefleri BOINC web sitesinde veya uygulamada bir proje seçerek görülebilir. Boinc projeleri, kullan?lmayan bilgisayar?n?z?n zaman?n? ba???ta bulunabilece?iniz çe?itli projelerdir. Uzay ara?t?rmalar?, Zika ve kanser gibi hastal?klar için bir tedavi bulma, asteroidlerin Dünya’ya olan aç?lar?n? hesaplama gibi alanlar? içerir.

Çe?itli gruplar farkl? projeleri yönetmektedir ancak genellikle bir kolej veya üniversite taraf?ndan desteklenmektedir.Bir proje seçtikten sonra bilgi i?lem ilerlemenizi izlemek için bir hesap olu?turman?z gerekir. Bir hesap olu?turduktan sonra, BOINC art?k görevini yapmaya haz?rd?r.

Muhtemelen bu nitelikteki bir uygulaman?n telefonlar?n ?arj?n? h?zl? bir ?ekilde bo?altaca?? dü?ünülebilir. E?er BOINC uygulamas? sürekli çal???rsa bu durum do?rudur. Neyse ki, uygulama sürekli çal??acak ?ekilde yap?land?r?lmam??t?r.Varsay?lan olarak, yaln?zca telefonunuz ?arj olurken ve batarya en az yüzde 90 dolu oldu?unda çal???r. Bu batarya s?n?r? çok daha dü?ük bir de?ere ayarlanabilmektedir. BOINC, Android için Play Store’da bulunmaktad?r.

Bilgisayarlar için ise, Windows, Mac ve Linux i?letim sistemleri ile çal??an BOINC, kendine ait web sitesinden yüklenebilmektedir.Gönüllüler genellikle Internet’e ba?l? ki?isel bilgisayarlara sahip olan genel halk üyeleridir. Okullar ve i?letmeler gibi kurulu?lar da bilgisayarlar?n?n kullan?m?n? gönüllü yapabilirler. Projelerde genellikle akademik (üniversite tabanl?) ve bilimsel ara?t?rma yap?lmaktad?r.

Fakat istisnalar vard?r.Sistemde Neler Yap?lmaktad?r?Sistemde gruplar olu?turabilir, bir gruba kat?labilirsiniz ve arkada?lar?n?zla aran?zda rekabet yaratabilirsiniz. Proje tamamland?kça kredi kazan?lmaktad?r ve s?ralamada yer al?nmaktad?r. Son zamanlarda, BOINC platformuna olan ilgiyi ve talebi artt?rmak için, Gridcoin ad?nda kripto para kazanma sistemine geçilmi?tir. Yani her proje bitiminde belirli miktarda kredi ve Gridcoin biriktirilmektedir. Süper bilgisayarlara ve yüksek güçlü bilgisayar kümelerine ilginiz var ise, evdeki bilgisayar?n?z?n bilime her türlü katk?da bulunmas? sizin için bir f?rsat olacakt?r.Gönüllü Bilgi ??lem Gücü Neden Önemlidir?Birkaç temel nedenden dolay? BOINC oldukça önemlidir. Dünyada uygulanan bu gönüllü bilgi i?lem, bilime di?er bilgisayar türlerinden daha fazla güç sa?lamaktad?r.

Bu bilgisayar gücü, aksi ?ekilde yap?lamayan bilimsel ara?t?rmalara olanak tan?r. Ekonomik yasalar, PC’ler ve oyun konsollar? gibi tüketici ürünlerinin daha özel ürünlerden daha h?zl? geli?ece?ini ve daha fazlas?n?n olaca??n? belirledi?i için bu avantaj zaman içinde artacakt?r. Gönüllü bilgi i?lem gücü sat?n al?namaz.

S?n?rl? finansmana sahip ancak büyük bir kamuoyuna hitap eden bir ara?t?rma projesi, muazzam bir bilgi i?lem gücüne sahip olabilmektedir. Buna kar??n, geleneksel süper bilgisayarlar son derece pahal?d?r ve yaln?zca onlar? kar??layabilecek uygulamalar için kullan?labilir (örne?in, nükleer silah tasar?m?). BOINC, kamuoyunun bilime olan ilgisini te?vik eder ve kamuoyunu bilimsel yönergeleri belirleme konusunda söz sahibi yapar. Gönüllüler etkili bir ?ekilde anonimdir; e-posta adresini veya di?er bilgileri kaydetmek ve bunlar? sa?lamakla yükümlü olsalar da, k?smen gizlidir. Gizlili?inden dolay?, gönüllüler projelerden sorumlu de?ildir. Bir gönüllü bir ?ekilde yanl?? davran?rsa (örne?in hatal? hesaplama sonuçlar?n? kas?tl? olarak iade ederse), gönüllü kovu?turulamaz veya disiplin alt?na al?namaz.Gönüllüler, projelere çe?itli ?ekillerde güvenmelidir.

Gönüllü, projenin uygulamalar?n?n yapt??? i? hakk?nda gerçekçi oldu?una ve elde edilen fikri mülkiyetin nas?l kullan?laca??na güvenmektedir. Gönüllü, projeye uygun güvenlik uygulamalar?n? takip eder; böylelikle bilgisayar korsanlar?n?n kötü amaçl? faaliyetler için bir araç olarak kullanmas?n?n önüne geçilmi? olur.Ayr?ca, projeler içinde ilk gönüllü hesaplama projesi 1995 y?l?nda ba?layan GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) idi. Di?er projeler aras?nda distributed.

net, SETI @ home ve Folding @ home bulunmaktad?r. Bugün 50’den fazla aktif proje vard?r.