Last updated: July 12, 2019
Topic: Essay database
Sample donated:

Ülkemizde
iç i?leri bakan? olarak görev alan süleyman soylu ile ilgili
merak edilen tüm bilgileri buradan ö?renebiliriniz.

Süleyman Soylu Memleketi
ve E?itim Hayat?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

21
Kas?m 1969 tarihinde ?stanbul ‘da do?an Süleyman Soylu aslen
Trabzon’ludur. Trabzonlu bir ailenin çocu?u olarak dünyaya gelmi?
olan Süleyman Soylu , ilk ve orta ö?renimini ?stanbul
Gaziosmanpa?a ilçesinde bitirmi?tir. Plevne Lisesini bitidikten
sonra ?stanbul Üniversitesi’nde i?letme Fakültesi’ nden mezun
olmu?tur.

Süleyman Soylu Kariyer
Hayat?

Mezun
olduktan sonra , mesleki ya?am?na 1990 y?l?nda ?stanbul Menkul
K?ymetler Borsas?nda (?MKB) ba?lam??t?r. Okul arkada?lar?yla
beraber kurdu?u ?irket ile ticaret hayat?na 1989 y?l?nda ad?m
atm??t?r. Kendi ?irketini de 1995 y?l?nda kurmu? olup siyasi
hayat?n?n yan? s?ra ticari hayat?nada devam etmektedir.

1987
y?l?nda siyasi hayat?na ba?layan Süleyman Soylu Do?u Yol
Partisi(DYP) Gençlik Kollar?’nda

görev
ald?. K?sa bir süre içerisinde gençlik kollar?nda yükseldi
?stanbul ?l Te?kilat? Gençlik Kollar?’ nda te?kilat
ba?kanl???na seçildi.

Tansu
Çiller’in ?stabul Milletvekili ve parti genel ba?kan? oldu?u
dönemlerde dikkat çeken genç siyasetçilerden biri olmay?
ba?arm??t?r. 22 Temmuz 2007 y?l?nda yap?lan seçimlerde baraj
alt?nda kald?ktan sonra Mehmet A?ar istifa etti ve ola?anüstü
genel kurul toplant?s?nda 800 oydan 529 oy alarak genel ba?kan
seçildi.

12
Eylül referandumunda sunulan anayasa de?i?im paketinde “evet
” oyu için düzenledi?i seminerlerden dolay? DP den o dönemin
genel ba?kan? Hüsamettin Cindoruk taraf?ndan ihraç edildi.

Süleyman Soylu Adalet ve
Kalk?nma Partisi Dönemi

AK
Parti genel ba?kan? ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan
partisine davet edildi. 5 Eylül 2012 y?l?nda remi olarak AK
Partiye kat?ld?. Daha sonras?nda AK Parti MKYK’s?na
seçildi.Ard?ndan Ar-Ge’den
Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s?
olarak görev ald?.

2015
Seçimlerinde AK Parti Trabzon Milletvekili oldu.

24
Kas?m 2015 tarihinde 64. Türkiye Hükümeti’nde Çal??ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl??? görevi verilmi?tir. En son olarak da hala devam eden ve Efkan Ala’n?n yerine getirildi?i yeri olan ?ç
i?leri Bakanl??? görevini sürdürmektedir.